HMS/Etiske retningslinjer

Vi jobber mot større sikkerhet

 
     
 
lefttop
 

 

HMS og etiske retningslinjer

Formål
Gjennom krav om systematisk gjennomføring av tiltak, skal denne forskrift fremme et for bedringsarbeid i virksomhetene innen
· arbeidsmiljø og sikkerhet
· forebygging av helseskade eller miljøforstyrrelser fra produkter eller forbrukertjenester
· vern av det ytre miljø mot forurensning og en bedre behandling av avfall slik at målene i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen oppnås.

Mål
Containertech AS vil forebygge ulykker, miljø- og helseskader og å skape trivsel på arbeidsplassen. Våre produkter og tjenester skal være sikre for våre ansatte og våre kunder, og driften skal gi minst mulig påvirkning på det ytre miljøet.
Containertechs anskaffelser er en del av den globale handelen med varer og tjenester derfor er det viktig at vi stiller krav til våre leverandører om at de varene som anskaffes er produsert på en lovlig og etisk forsvarlig måte.
 
Innkjøp av varer og tjenester
Containertechs underleverandører skal respektere FNs verdenserklæring om menneskerettigheter. Arbeidsretten og arbeidslovgivningen der produksjonen finner sted skal etterleves. Særlig forhold som lønns- og arbeidstidsbestemmelser, helse, miljø og sikkerhet, lovfestede forsikringer og sosiale ordninger, samt regulære ansettelsesforhold, inklusive arbeidskontrakter.
 
Forbud mot barnearbeid
(FNs barnekonvensjon artikkel 32, ILO-konvensjon nr 138 og 182)
• Barn har rett til å bli beskyttet mot økonomisk utnytting i arbeid, og mot å utføre arbeid som kan svekke utdannings- og utviklingsmuligheter.
• Minstealderen må ikke i noe tilfelle være under 15 år (14 eller 16 år i visse land).
• Barn under 18 år skal ikke utføre arbeid som setter helse eller sikkerhet i fare, inkludert nattarbeid.
• Dersom det foregår slikt barnearbeid, skal det arbeides for snarlig utfasing. Det skal samtidig legges til rette for at barna gis mulighet til livsopphold og utdanning inntil barnet ikke lenger er i skolepliktig alder.
 
Tvangsarbeid/slavearbeid
(ILO-konvensjon nr 29 og 105)
• Det skal ikke foregå noen form for tvangsarbeid, slavearbeid eller ufrivillig arbeid.
• Arbeiderne må ikke levere depositum eller identitetspapirer til arbeidsgiver, og skal være fri til og avslutte arbeidsforholdet med rimelig oppsigelsestid.
 
Diskriminering
(ILO-konvensjon nr 100 og 111)
• Det skal ikke foregå noen diskriminering i arbeidslivet basert på etnisk tilhørighet, religion, alder, uførhet, kjønn, ekteskapsstatus, seksuell orientering, fagforeningsmedlemskap eller politisk tilhørighet.

 

 

 

 

 

 

 
righttop