Norske lover - Containere

Dette må du forholde deg til

 
     
 
lefttop
 

 

Norske lover om containere

1982-12-17 #84

Lov om sikre containere

§ 1. Anvendelse.

Loven gjelder for containere som brukes i transport til eller fra Norge eller i transitt gjennom Norge.

På norske skip utenfor riket kan skipsføreren avvise container som ikke tilfredsstiller kravene i loven eller bestemmelser gitt i medhold av denne lov.

Loven gjelder ikke containere som er særskilt konstruert for lufttransport.

Kongen i statsråd kan bestemme at loven helt eller delvis skal gjelde for containere som bare anvendes innenlands.

Departementet fastsetter forskrift om besiktelse, godkjenning, prøving, vedlikehold og kontroll av slike containere.

§ 2. Definisjoner.

  1. Containerkonvensjonen: Den internasjonale konvensjon 2. desember 1972 om sikre containere med eventuelle framtidige endringer som Norge har sluttet seg til.

  2. Container: Transportutstyr som er:

  a) av permanent karakter og av tilstrekkelig styrke til å være egnet for gjentatt bruk,

  b) spesielt konstruert for å forenkle transport av varer, for en eller flere transportmåter, uten omlasting,

  c) konstruert for sikring og/eller enkel håndtering, med hjørnebeslag til disse formål, og

  d) av en slik størrelse at arealet innenfor de fire ytre hjørner i bunnen enten er minst 14 kvadratmeter (150 kvadratfot) eller, dersom det er montert hjørnebeslagpå toppen, minst 7 kvadratmeter (75 kvadratfot).

  3. Hjørnebeslag: Et arrangement av åpninger og flater øverst og/eller nederst på en container til bruk ved håndtering, stabling og/eller sikring.

  4. Tilsynsmyndighet: Departementet og offentlig eller privat institusjon eller person som er tildelt myndighet av departementet, jfr. § 7 første ledd.

  5. Godkjent: Godkjent av tilsynsmyndigheten.

§ 3. Besiktelse og godkjenning. Forskrifter.

Containere skal være besiktet og godkjent av tilsynsmyndigheten.Departementet kan i samsvar med containerkonvensjonengi nærmere forskrifter om besiktelse, godkjenning, prøving, vedlikehold og kontroll av containere.

§ 4. Andre lands godkjenning og merking.

Dersom en container er godkjent i et annet land og utstyrt med et sikkerhetsskilt i henhold til containerkonvensjonen, gjelder godkjenningen også i Norge.

§ 5. Eierens kontroll.

Eier av container skal holde denne i sikker forfatning og kontrollere den i henhold til den til enhver tid gjeldende forskrift (egenkontroll). Denne plikt gjelder også når containeren anvendes i transport utenfor Norge mellom andre stater hvor minst en av statene er tilsluttet containerkonvensjonen, når eieren har bosted eller hovedkontor i Norge eller det forretningssted som har nærmest tilknytning til bruken av containeren, ligger her i landet.

Eieren kan ved skriftlig avtale med den som i eierens sted har rett til å forføye over containeren, overlate sitt ansvar til denne.

§ 6. Forbud mot bruk av container.

Eieren må ikke bruke container uten at den er godkjent, og utstyrt med gyldig sikkerhetsskilt og har gjennomgått egenkontroll innen de frister som er fastsatt i forskrift. Bestemmelsen i § 5 annet ledd gjelder tilsvarende.

Container som ikke har gjennomgått egenkontroll som nevnt, kan likevel brukes etter særskilt tillatelse fra tilsynsmyndigheten dersom den for øvrig anses tilstrekkelig sikker.

En container må ikke brukes dersom den er i en slik forfatning at den representerer en åpenbar sikkerhetsrisiko.

§ 7. Tilsyn.

Tilsyn med at lovens bestemmelser overholdes tilligger departementet, som også gir nærmere forskrift om tilsynet. Departementet kan utøve tilsyn ved hjelp av:

  a) skipsinspektører

  b) offentlige institusjoner

  c) konsuler

  d) anerkjente klassifikasjonsselskaper

  e) andre private institusjoner eller personer

  f) fremmede lands myndigheter.

Tilsynsmyndigheten har rett til av produsent, eier eller bruker å kreve de opplysninger om foretatte prøver som anses nødvendig for gjennomføringen av tilsynet.

Eier eller bruker kan ikke kreve erstatning for container som tas ut for prøver.

§ 8. Gebyr

  1. Kongen kan fastsette gebyr til Statskassen for det arbeid tilsynet utfører i medhold av denne lov. Gebyret skal betales av produsent, leverandør eller andre som ber om godkjenning av sine containere.

  2. Kongen fastsetter hvilken godtgjørelse som tilkommer tilsynsmyndighet nevnt i § 7 bokstav d og e for deres gjøremål etter denne lov, og kan bestemme at disse selv skal oppkreve godtgjørelsen direkte hos den som har begjært forretningen.

§ 9. Straff.

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av loven her eller forskrift gitt med hjemmel i loven straffes med bøtereller fengsel inntil tre måneder eller begge delerdersom forholdet ikke rammes av strengere straffebud.

§ 10. Ikrafttreden.

Loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
righttop